STANOVY


STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA STAVEG

 

 

ČÁST I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1

 

1.      Firma: Stavební bytové družstvo STAVEG (dále jen družstvo)

Sídlo:  Praha 5 – Stodůlky, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00

IČ: 00222895

2.       Družstvo STAVEG je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu DrXCIX, vložka 819. Právní poměry družstva upravují platné právní předpisy a tyto stanovy.

3.      Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, zahrnujících i potřebu zajištění garážování a parkování osobních automobilů.

4.      Družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory – zejména s garážemi - ve vlastnictví jiných osob.

5.      Družstvo může za podmínek stanovených platnými právními předpisy provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má ve vztahu k činnosti podle odstavců 3 a 4 tohoto článku stanov pouze doplňkový nebo vedlejší charakter.

 

Článek 2

Právní postavení družstva

 

Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

 

 

ČÁST II

PŘEDMĚT ČINNOSTI DRUŽSTVA

 

Článek 3

 

1.      Činnost družstva je založena zejména na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor – garáží a budov s nebytovými prostory – garážemi.

2.      Předmětem činnosti družstva je zejména:

a)    projektová činnost v investiční výstavbě

b)   provádění bytových staveb a nebytových staveb, zejména garáží

c)    inženýrská činnost v investiční výstavbě

d)   správa a údržba nemovitostí

3.      Družstvo zajišťuje zejména:

-          výstavbu bytů a nebytových prostor - garáží, zejména garáží dodavatelskou formou,

-          projekční, investiční a inženýrskou činnost,

-          údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitostí, které jsou ve vlastnictví nebo ve správě družstva,

-          poskytování ekonomických a účetních služeb,

4.      správu nemovitostí včetně správy budov, rozdělených na jednotky. V souvislosti s předmětem činnosti může družstvo s předchozím souhlasem shromáždění delegátů zakládat, nebo i se jen podílet na zakládání, právnických osob (s. r. o. apod.).

5.      Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené shromážděním delegátů a představenstvem, opatří-li si k jejich vykonávání příslušná oprávnění.

 

 

ČÁST III

ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

 

Článek 4

Vznik členství

 

1.        Členství v družstvu vzniká při splnění všech podmínek daných platnými právními předpisy a těmito stanovami:

a)      dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena na základě písemné přihlášky nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí,

b)      převodem nebo přechodem družstevního podílu,

c)      jiným způsobem, stanoveným zákonem.

 

 

Článek 5

Přijetí za člena na základě písemné přihlášky

 

1.      O přijetí žadatele za člena družstva na základě písemné přihlášky rozhoduje představenstvo.

2.      Přihláška uchazeče o členství musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště nebo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. K přihlášce musí být připojen doklad o zaplacení zápisného vč. DPH, základního členského vkladu, event. dalšího členského vkladu. Po přijetí za člena družstva je zápisné nevratné. (§ 577, odst. 2 zákona o obchodních korporacích – dále jen ZOK),

3.      Po splnění výše uvedených podmínek je představenstvo povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na prvním zasedání v měsíci následujícím po dni, kdy byla přihláška družstvu doručena. O tomto rozhodnutí vyrozumí člena družstva doporučeným dopisem.

4.      V případě kladného rozhodnutí vznikne členství dle odst. 3 tohoto článku stanov dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí žadatele za člena družstva na základě jeho písemné přihlášky.

5.      Družstvo vrátí zápisné, základní a event. další členský vklad uchazeči, kterého nepřijalo za člena, do 30 dnů ode dne, kdy uchazeči o členství vznikne nárok na jeho vrácení.

6.      Výše zápisného se řídí usnesením shromáždění delegátů.

 

 

Článek 6

Společné členství manželů

 

1.      Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů.  Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají jeden hlas. 

2.      Jde-li o společné členství manželů v družstvu, s nímž je spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu - garáži, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů k družstevnímu bytu nebo nebytovému prostoru - garáži. Jde-li o společné členství manželů, s nímž je spojen nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže, jde o společný nájem manželů k družstevnímu bytu, nebytovému prostoru - garáži.

3.      Z právních jednání týkajících se společného nájmu manželů k družstevnímu bytu, nebytovému prostoru - garáži jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně.

4.      Přeměnilo-li se společné členství manželů za trvání manželství na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo k družstevnímu bytu, nebytovému prostoru - garáži.

5.      Při zániku manželství rozvodem v případě, kdy byl družstevní podíl v družstvu součástí společného jmění manželů a bývalí manželé byli tedy společnými členy a společnými nájemci družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže, zanikne společný nájem manželů družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže vypořádáním společného jmění manželů (na základě písemné dohody nebo rozhodnutím soudu) ve vztahu k družstevnímu podílu, jako součásti společného jmění manželů. Výlučným členem a nájemcem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže se stane ten z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou nebo rozhodnutím soudu.

6.      Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle platných právních předpisů.

7.      V případě zániku manželství smrtí jednoho z manželů, kteří byli společnými členy a společnými nájemci družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže, zanikne se společným členstvím manželů také společný nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže a výlučným nájemcem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže se stane pozůstalý manžel, který se stal výlučným členem družstva, a jemuž náleží družstevní podíl.

8.      V ostatním se záležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku stanov řídí ustanoveními občanského zákoníku o manželském majetkovém právu a společném jmění manželů.

9.      Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

10.  Nabytím družstevního podílu děděním nebo darem jednoho z manželů za trvání manželství nevzniká společné členství manželů ani společný nájem.

11.  V případě, že dojde k zániku společného jmění manželů s tím, že členem družstva zůstane pouze jeden z nich, je tato změna zpoplatněna dle rozhodnutí představenstva.

 

 

 Článek 7

Družstevní podíl

 

1.      Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena družstva plynoucí z členství v družstvu, včetně případného práva na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, nebytovému prostoru - garáži.

2.      Každý člen družstva může mít pouze jeden družstevní podíl (součet všech dalších členských vkladů a základního členského vkladu).

Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno. To se netýká společného členství manželů.

 

 

 

 

Článek 8

Převod družstevního podílu

 

1.      Člen družstva může převést svůj družstevní podíl na jiného člena nebo na jinou osobu, jsou-li splněny podmínky vzniku členství dle čl. 5 těchto stanov. Převoditelnost družstevního podílu člena družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky platných právních předpisů a stanov. Převod se uskutečňuje smlouvou o převodu družstevního podílu nebo jeho části, která se váže k bytu, nebytovému prostoru - garáži.

2.      Dnem, kdy nastanou právní účinky převodu družstevního podílu vůči družstvu, zanikne členství převodce v družstvu a vznikne členství nabyvatele v družstvu. Členství převodce nezanikne, jestliže při převodu družstevních podílů nově vzniklých rozdělením zůstane jeden z družstevních podílů nově vzniklých rozdělením dosavadnímu členovi, jehož družstevní podíl byl rozdělen.

3.      Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže za podmínek určených stanovami.

4.      Právní účinky převodu družstevního podílu vůči družstvu nastávají a nabyvatel družstevního podílu se stává členem družstva dnem, kdy byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu nebo pozdějším dnem, určeným v této smlouvě. Tytéž právní účinky vůči družstvu nastanou, je-li namísto samotné smlouvy o převodu družstevního podílu doručeno družstvu písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu. Převodce družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

5.      Družstvo po doručení smlouvy nebo prohlášení podle tohoto článku stanov provede zápis příslušných změn v seznamu členů.

6.      Za převod členských práv a povinností jsou převodce a nabyvatel povinni zaplatit následující úplaty:

a)      Za úkony vyplývající z  tohoto článku stanov je převodci stanovena povinnost úhrady poplatku ve výši poloviny zápisného a nabyvateli ve výši zápisného, pokud už není nabyvatel členem družstva.

b)      Při převodu družstevního podílu mezi manželi navzájem, mezi rodiči a dětmi navzájem a mezi prarodiči a vnoučaty nevzniká nabyvateli povinnost zaplatit zápisné.

 

 

Článek 9

Přechod družstevního podílu

 

1.      Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže včetně práv a povinností s tím spojených.

2.      Nabyvatel je v tomto případě povinen zaplatit zápisné ve výši dle rozhodnutí shromáždění delegátů.

3.      Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. K tomu se přihlédne při vypořádání dědictví. Pokud je dědicem členského podílu potomek, jemuž byl zemřelý člen družstva rodičem, nevzniká nabyvateli (dědici) povinnost zaplatit zápisné. Dědic, který není pozůstalým manželem – společným členem družstva, je však povinen zaplatit družstvu za přechod družstevního podílu úplatu ve výši dle zásad hospodaření, schválených shromážděním delegátů.

 

 

Článek 10

Zánik členství v družstvu

 

1.      Členství v družstvu zaniká:

a)      písemnou dohodou mezi družstvem a členem družstva,

b)      vystoupením člena z družstva,

c)      vyloučením člena z družstva,

d)      úmrtím člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice,

e)      vstupem člena – právnické osoby do likvidace, popř. jejím zánikem (členství právnických osob do doby schválení těchto stanov),

f)       prohlášením konkursu na majetek člena družstva,

g)      doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci,

h)      převodem družstevního podílu,

i)       přechodem družstevního podílu,

j)       zánikem družstva bez právního nástupce,

k)      jiným způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

2.      Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl:

a)      zrušen konkurz na majetek člena. To neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,

b)      pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu.

3.      Zánikem členství v bytovém družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže nebo nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže. Zánikem členství zaniká právo bytového družstva na splnění vkladové povinnosti. To neplatí při převodu nebo přechodu družstevního podílu.

 

 

Článek 11

Dohoda o ukončení členství

 

Písemnou dohodou může členství zaniknout kdykoliv.

 

 

Článek 12

Vystoupení člena z družstva

 

1.      Člen družstva může své členství v družstvu ukončit vystoupením. Při vystoupení zaniká členství po uplynutí výpovědní doby dvou měsíců ode dne doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu. Ve stejné lhůtě je člen družstva – nájemce družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže povinen tento vrátit družstvu.  Nárok na vyplacení vypořádacího podílu dle těchto stanov vznikne v tomto případě teprve po vyklizení a řádném předání družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže družstvu.

2.      Vystoupením podle odstavce 1 tohoto článku stanov vzniká vystoupivšímu členu družstva nárok na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se rovná výši splacených členských vkladů.

Článek 13

Vyloučení člena z družstva

 

1.      Rozhodnutím představenstva z družstva může být vyloučen člen (společní členové) družstva zejména tehdy, jestliže:

a)      závažným způsobem nebo opakovaně porušuje členské povinnosti dle platných právních předpisů a stanov,

b)      užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda, nebo trpí, aby se družstevního majetku takto užívalo,

c)       buď sám, nebo ti, kdo s ním družstevní byt, nebytový prostor - garáž užívají, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití,

d)      užívá družstevní byt, nebytový prostor – garáž v rozporu s účelem, ke kterému byly kolaudovány,

e)      je v prodlení s úhradou členského vkladu nebo dalšího členského vkladu, s úhradou za užívání družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru, resp. plateb za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru, nebo s jinými platbami určenými shromážděním delegátů nebo představenstvem, nebo vyplývajících přímo z těchto stanov, a to po dobu 3 měsíců, anebo poskytl-li družstevní byt, nebytový prostor - garáž do podnájmu jinému bez předchozího písemného souhlasu družstva,

f)       po dobu delší než 1 rok neuhradí členský příspěvek na správu družstva, včetně úroku a sankcí, přestože k tomu byl družstvem písemně vyzván doporučeným dopisem, respektive upomínkou v rámci právních vymáhání,

g)      byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti jeho členu,

h)      užívá družstevní byt, nebytový prostor způsobem či v rozporu s nájemní smlouvou uzavřenu s družstvem, která jeho vztah k bytu či nebytovému prostoru upravuje nebo v rozporu s představenstvem družstva vydanými rozhodnutími nebo pokyny, zvláště pak porušuje zákaz vjíždět nebo v něm mít elektromobily, koloběžky, kola nebo jiná zařízeni s pohonem lithiových nebo tomu podobných baterií, nebo v nebytovém prostoru takové baterie nabíjel, ukládal a skladoval. Podobné platí, pokud nájemce v nebytovém prostoru skladuje jiné předměty než motorové vozidlo a jeho součásti a příslušenství, porušuje zákaz skladování olejů a pohonných hmot nad povolený limit, který je v řadových garážích stanoven na 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 20 litrů oleje v nepropustných nerozbitných nádobách, v hromadných garážích nejsou oleje ani pohonné hmoty ukládány, vyjímaje provozní náplně a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.

 

2.      Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu bytu, nebytového prostoru - garáže se pro nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže nepoužijí.

a.       O vyloučení podle odst. 1 písm. a) až f) tohoto článku stanov rozhodne představenstvo, a to za předpokladu, že dalo členu družstva výstrahu doporučeným dopisem (pokud zákon neumožňuje vyloučení bez výstrahy) a člen upozornění v přiměřené lhůtě nerespektoval. Tato lhůta musí činit nejméně třicet dnů od doručení výstrahy. Rozhodnutí představenstva o výstraze před vyloučením a o vyloučení z družstva musí být členu družstva doručeno. Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat námitky dle platných právních předpisů.  Proti rozhodnutí o vyloučení může člen družstva podat odůvodněné námitky shromáždění delegátů ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. To platí i v případě, že o vyloučení rozhodlo shromáždění delegátů. K námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží.

3.      Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek.

a.       Proti rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek nebo o vyloučení, jestliže o vyloučení rozhodovalo shromáždění delegátů, může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.

b.      Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

c.       Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členu doručí doporučeným dopisem na adresu člena uvedenou v seznamu členů.

d.      Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů.

 

 

Článek 14

Majetkové vypořádání

 

1.      Při zániku členství člena družstva v družstvu za jeho trvání jinak než převodem družstevního podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká bývalému členu družstva nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání (dále vypořádací podíl), ledaže platné právní předpisy stanoví jinak.

2.      Vypořádací podíl se rovná výši splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu (splacených více dalších členských vkladů), není-li dále stanoveno jinak.

3.      Při zániku členství člena družstva, jemuž byl převeden družstevní byt, nebytový prostor - garáž do vlastnictví a na kupní cenu převodu byl započten jeho splacený další členský vklad, jímž se podílel on nebo jeho právní předchůdce na pořízení družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže, případně spolu s pozemkem či pozemky, převedeným mu do vlastnictví, rovná se vypořádací podíl splacenému základnímu členskému vkladu. To platí také v případě převodu více předmětů nájmu tomuto členovi, s nimiž bylo spojeno více jeho dalších členských vkladů.

4.      Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve.

5.      Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže a tento nevyklidil, je splatný uplynutím tří měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže, jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím 3 měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později.

6.      Družstvo je oprávněno započíst proti pohledávce bývalého člena z titulu vypořádacího podílu v družstvu své splatné pohledávky za tímto členem. Vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo vyloučením, bude snížen o náklady spojené s ukončením členstvím člena.

 

 

Článek 15

    Členská evidence

 

1.      Družstvo vede seznam svých členů

2.      Do seznamu se zapisují údaje stanovené zákonem:

3.       Člen, který požaduje vydání potvrzení o svém členství častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. Výše těchto nákladů může být na základě rozhodnutí představenstva stanovena paušální částkou. (§ 581 ZOK)

4.      Člen družstva je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. (§ 580, odst. 3 ZOK)

5.      Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek výslovně stanovených platnými právními předpisy.

6.      Družstvo zpracovává osobní údaje členů družstva v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a dalšími platnými právními přepisy, a to výhradně za účelem zabezpečování předmětu činnosti družstva, tj. zejména za účelem vedení členské evidence podle platných právních předpisů a podle těchto stanov, a dále za účelem správy družstevních bytů, nebytových prostor- garáží apod.

 

Článek 16

     Práva a povinnosti členů

 

1.      Člen družstva má zejména právo:

a)      účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na řízení a rozhodování v družstvu, a to formou jednání a rozhodování členské schůze samosprávy nebo prostřednictvím zvolených delegátů na jednání a rozhodování shromáždění delegátů,

b)      volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, dosáhl věku 18 let, nemá záznam v rejstříku trestů, neexistuje-li u něj skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona, event. u něj nenastaly jiné překážky stanovené platnými právními předpisy a těmito stanovami, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí podle těchto stanov,

c)      podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,

d)      předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva, k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován,

e)      nahlížet do seznamu členů družstva za podmínek, daných platnými právními předpisy a těmito stanovami,

f)       na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru -  garáže, na dobu neurčitou, na jehož pořízení se on nebo jeho právní předchůdce podílel dalším členským vkladem, pokud splňuje ostatní podmínky dle platných právních předpisů a dle těchto stanov, a to za podmínek písemné smlouvy o dalším členském vkladu

g)      na užívání družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže za podmínek, daných těmito stanovami,

h)      na roční vyúčtování zálohových plateb za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru – garáže a na vrácení případného přeplatku,

i)       na uzavření smlouvy o převodu jemu pronajatého družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže do vlastnictví za podmínek určených stanovami, rozhodnutím představenstva a v souladu s platnými právními předpisy,

j)       na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu, družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže s výjimkou drobných oprav, které si člen družstva hradí sám,

k)      uplatnit právo na podání námitek ke shromáždění delegátů a případně na následnou soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení člena z družstva a dále právo na podání návrhu soudu na vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů, pokud je v rozporu s platnými právními předpisy nebo stanovami družstva s tím, že tato práva mohou být uplatněna vždy jen způsobem a ve lhůtách podle platných právních předpisů a těchto stanov,

l)       na nahlédnutí do zápisu z členské schůze samosprávy, jejímž je členem, nebo na nahlédnutí do zápisu ze shromáždění delegátů družstva a jejich příloh.

2.      Člen družstva – nájemce družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže, může v souladu s ustanovením odst. 1 tohoto článku stanov přenechat družstevní byt, nebytový prostor - garáž písemnou smlouvou jiné osobě k dočasnému podnájmu, a to jen po předchozím písemném souhlasu představenstva. Člen družstva je povinen uhradit družstvu za podnájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže roční poplatek, jehož výši určí svým rozhodnutím představenstvo. Poplatek lze zaplatit jednorázově nejvýše za 5 let dopředu. Po skončení podnájmu bytu, nebytového prostoru - garáže nemá podnájemce právo na náhradní podnájem.

Člen družstva je povinen zejména:

a)      dodržovat stanovy a dodržovat rozhodnutí orgánů družstva

b)      zaplatit zápisné, základní členský vklad ve výši a způsobem dle stanov,

c)      splatit další členský vklad, při výstavbě zálohový další členský vklad, popř. jeho doplatek ve stanovené výši a lhůtě podle těchto stanov a smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu, který je tvořen podílem na kupní ceně domu a pozemku (pozemků), v němž se nachází družstevní byt, nebytový prostor - garáž, jehož je nájemcem,

d)      při provádění údržby a oprav svépomocnou formou odpracovat stanované počty hodin v termínech dle rozhodnutí členské schůze samosprávy,

e)      uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže, ve lhůtě stanovené představenstvem, popř. uhradit družstvu škodu, která vznikla jejich opožděným převzetím do užívání,

f)       dodržovat povinnosti plynoucí z nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže, tj. užívat družstevní byt, nebytový prostor - garáž a společné prostory k účelům určeným nájemní smlouvou, platit řádně a včas úhrady za užívání družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže a za služby poskytované v souvislosti s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže, jakož i zálohy na ně a nedoplatky z vyúčtování, v termínu a výši stanovené představenstvem,

g)      platit řádně a včas platby družstvu (např. úhradu za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva, hradit poskytnuté služby přímo nesouvisející s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže), a to zejména ve spojení s povolením stavebních úprav v družstevním bytě, nebytovém prostoru - garáži, s povolením podnájmu, s vypracováním smlouvy o převodu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže do vlastnictví člena, a to ve výši schválené příslušným orgánem družstva, hradit družstvu členské příspěvky, schválené shromážděním delegátů, hradit družstvu paušální příspěvek na správu družstva s tím, že výše těchto poplatků a příspěvků s ohledem na administrativní náročnost právních či jiných úkonů, bude každým rokem stanovena rozhodnutím vydaným představenstvem družstva vždy do 31.1. v každém roce.

h)      bude – li člen družstva v prodlení se zaplacením příspěvků a poplatků dle písm. g) výše, nebo uhrazovací povinnosti podle čl. 16, bod 2. Písm. t), je povinen družstvu zaplatit úrok z prodlení a pokutu ve výši 30,- Kč (slovy: třicet korun českých) za každý den prodlení, jakmile bude k tomu písemně družstvem vyzván,

i)       chránit družstevní majetek, dodržovat provozní a domovní řády, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat družstevní byty, nebytové prostory – garáže,

j)       udržovat družstevní byt, nebytový prostor - garáž a společné prostory v domě v řádném stavu, zajišťovat řádnou a včasnou údržbu a opravy v pronajatém družstevním bytě, nebytovém prostoru - garáži na své náklady v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy, vyjma údržby a oprav, které je povinno zajišťovat družstvo,

k)      odstranit závady a poškození ve společných prostorách domu, kde se nachází jím užívaný družstevní byt, nebytový prostor - garáž, které způsobí sám nebo které způsobí osoby, které s ním družstevní byt, nebytový prostor - garáž užívají. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit družstvu náklady, které družstvo na odstranění závad či poškození vynaložilo,

l)       oznámit družstvu bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v družstevním bytě, nebytovém prostoru - garáži, které se hradí z prostředků družstva a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla,

m)   umožnit do družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže přístup pověřeným zástupcům družstva ke zjištění jeho technického stavu nebo osobám pověřeným družstvem k provedení oprav, revizí a odečtů měřidel stavu vody a tepla, případně dalších médií, a to po předchozí výzvě,

n)      provádět stavební úpravy v družstevním bytě, nebytovém prostoru - garáži pouze na základě předchozího písemného souhlasu představenstva družstva v souladu s platnými právními předpisy,

o)      při zániku členství neprodleně vyklidit jím užívaný družstevní byt, nebytový prostor - garáž (s výjimkou převodu nebo přechodu družstevního podílu),

p)      podílet se svou činností aktivně a iniciativně na plnění úkolů stanovených představenstvem a shromážděním delegátů,

q)      oznamovat včas družstvu změny týkající se člena a majetku, které jsou podstatné pro vedení členské evidence,

r)       umožnit osobám, pověřeným družstvem a kontrolním orgánům po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu, nebytového prostoru - garáže, a způsobu jejich užívání,

s)      v případě své nepřítomnosti v družstevním bytě delší než tři měsíce nebo v případě své nepřítomnosti v místě bydliště delší než tři měsíce sdělit družstvu písemně svou kontaktní adresu,

t)       podílet se na základě rozhodnutí shromáždění delegátů na úhradě ztráty družstva, a to maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu, a to rovným dílem s ostatními členy družstva.

u)      uhradit náklady spojené s vymáháním plnění členských povinností uvedených v těchto stanovách  a s vymáháním sankcí dle těchto stanov, ve výši určené rozhodnutím představenstva,

v)       uhradit poplatek za každou odeslanou urgenci úhrady plateb dle těchto stanov ve výši určené rozhodnutím představenstva.

 

 

ČÁST IV

MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ NA DRUŽSTVU

 

Článek 17

Základní kapitál

 

Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Členský vklad tvoří součet základního členského vkladů a všech dalších členských vkladů.

 

Článek 18

Základní členský vklad

 

1.      Každý člen družstva se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem, jehož výše je pro všechny členy družstva stejná.

2.      Člen družstva se za podmínek daných stanovami družstva a vnitřními právními předpisy družstva může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy družstva různá.

3.      Základní členský vklad činí 100,- Kč

4.      V případě přijetí člena za trvání družstva na základě členské přihlášky musí být základní členský vklad splacen na účet družstva před vznikem členství v družstvu.

 

 

Článek 19

Další členský vklad

 

1.      Další členský vklad představuje účast člena na nákladech družstevní výstavby s tím, že výše dalšího členského vkladu je stanovena tak, aby kryla jeho podíl na nákladech výstavby (tj. stavba a pozemek), včetně nákladů družstva, které mohou být stanoveny paušálně, 

2.      Další členský vklad se skládá v peněžní formě. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Smlouva musí obsahovat údaje o výši peněžitého vkladu, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části za trvání členství.

3.      Není-li vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu, nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část vracet ani jinak vypořádávat.

4.      V případě nové výstavby jsou podmínky majetkové účasti určeny smlouvou o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu, uzavřenou mezi družstvem a zájemcem o členství v družstvu nebo s členem družstva. U zahajované družstevní výstavby může družstvo stanovit výši zálohového dalšího členského vkladu, jeho event. zvýšení, způsob a lhůty jeho úhrady. Jestliže je v průběhu výstavby nutné zvýšit zálohový další členský vklad k pokrytí nákladů stavby, je člen povinen jej uhradit způsobem stanoveným ve smlouvě o upsání vkladu a ve lhůtě stanovené představenstvem.

5.      Po celkovém vyúčtování stavby rozhodne představenstvo o rozdělení pořizovacích nákladů na jednotlivé družstevní byty, nebytové prostory - garáže, a o návrhu na vypořádání finančních zdrojů stavby. S vypořádáním seznámí družstvo zájemce o členství v družstvu nebo člena družstva do šesti měsíců od finančního uzavření stavby.

 

 

 

ČÁST V

VÝSTAVBA DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTOR – GARÁŽÍ – SESTAVOVÁNÍ POŘADNÍKU

 

Článek 20

 

1.      Družstvo nesestavuje jednotný celodružstevní pořadník, ale dílčí pořadníky zájemců o výstavbu družstevních bytů, nebytových prostor - garáží, v dané lokalitě.

2.      Výběr a přidělování družstevních bytů, nebytových prostor – garáží se provádí způsobem určeným představenstvem.

3.      Sestavování pořadníku zájemců o výstavbu bytů, nebytových prostor - garáží realizovanou formou komerční výstavby (prodej do vlastnictví) připravuje správa družstva a schvaluje představenstvo družstva.

 

 

Článek 21

Investiční výstavba

 

1.      Forma investiční výstavby u družstva se dělí na:

a)      družstevní výstavbu – dodavatelsky

b)      komerční výstavbu dodavatelsky s prodejem bytových, nebytových jednotek - garáží do vlastnictví

c)      kombinací forem a) a b)

d)      účast v jiných právnických osobách.

2.      Účastníky družstevní výstavby - členy družstva informuje představenstvo družstva o postupu a financování výstavby. Svolání účastníků výstavby se provádí písemnou formou.

3.      Při dosažení zisku z komerční výstavby se čistý zisk po zdanění přiděluje do fondů hospodářských středisek družstva podle zásad hospodaření Stavebního bytového družstva STAVEG.

 

 

 

ČÁST VI

HOSPODAŘENÍ S DRUŽSTEVNÍMI BYTY A NEBYTOVÝMI PROSTORAMI

 

 

Článek 22

 

1.      Základní podmínkou pro vznik práva člena družstva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže je, že se podílí nebo jeho právní předchůdce se podílel na pořízení nebo na financování družstevního bytu a nebytového prostoru dalším členským vkladem způsobem a ve výši určené podle těchto stanov a že splňuje ostatní podmínky podle zákona o obchodních korporacích a podle těchto stanov.

 

 

Článek 23

Vznik nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže

 

1.      Nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt, nebytový prostor - garáž. Přílohou nájemní smlouvy je předpis měsíčních úhrad, který obsahuje způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže nebo jejich výši v dané době.

2.      Nájemní smlouva musí mít písemnou formu, musí obsahovat zejména:

a)      označení a popis předmětu nájmu, výši nájemného a výši záloh na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže (předpis na příslušný kalendářní rok), spolu se způsobem a lhůtami placení nájemného,

b)      určení druhů plnění poskytovaných s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže (služeb) v souladu s právními předpisy upravujícími poskytování plnění (služeb) spojených s bydlením a určení dalších náležitostí s tím spojených,

c)      určení, které opravy a jakou údržbu v družstevním bytě, nebytovém prostoru - garáži a v jakém rozsahu si zajišťuje nájemce sám na své náklady v souladu s těmito stanovami,

d)      ujednání o tom, že představenstvem schválené změny výše nájemného a zálohových plateb nájemného dle těchto stanov se ode dne jejich účinnosti stávají dodatkem k nájemní smlouvě s tím, že za ujednání dodatku se považuje usnesení představenstva o schválení změny výše nájemného.

3.      V případě změny výše nájemného a jeho zálohových plateb, schválené usnesením představenstva v souladu se způsobem výpočtu nájemného dle těchto stanov, nabývá tato změna účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž družstvo oznámilo změnu nájemci daného družstevního bytu, nebytového prostoru – garáže.

 

 

Článek 24

Nájemné

 

1.      Postup při stanovení výše nájemného určuje svým usnesením představenstvo v souladu s platnými právními předpisy tak, že členové družstva – nájemci hradí v nájemném družstvu pouze účelně vynaložené náklady vzniklé družstvu při správě družstevních bytů, nebytových prostorů - garáží včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu, ve kterém se družstevní byty, nebytové prostory - garáže nacházejí, příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice týkající se těchto družstevních bytů, nebytových prostor - garáží a domu.

2.      Celkovou výši nájemného a úhrad za poskytovaná plnění v souvislosti s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže stanoví představenstvo s přihlédnutím k předpokládaným nákladům.

3.      Součástí nájemného je také pravidelný příspěvek na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice. Jeho výši stanoví představenstvo v souladu s předpokládanými náklady na opravy nebo výdaji na dodatečné investice v domě v souladu s pravidly, stanovenými družstvem pro domy v družstevním vlastnictví nebo v souladu s pravidly, stanovenými společenstvím vlastníků jednotek, jehož je družstvo členem. Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice se převádí do dalšího roku.

4.      Nájemné spolu s úhradou za plnění spojená s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže se platí zálohově, v termínu určeném představenstvem.

5.      Rozdíl mezi zálohou na nájemném a skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz a správu domu za kalendářní rok vyúčtuje družstvo nájemcům v termínu určeném představenstvem.

6.      Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže se provádí odděleně pro každý druh zálohy, v termínu určeném představenstvem.

7.      Vyúčtováním zjištěný přeplatek podle odst. 5 a 6 tohoto článku stanov družstvo nájemci družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže vrátí nejpozději do tří měsíců po vyúčtování. Pokud byly uplatněny reklamace, které družstvo uznalo, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do osmi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Ve stejné lhůtě je nájemce družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže povinen uhradit družstvu zjištěný nedoplatek. Při výplatě přeplatku z nájemného nebo úhrad za plnění spojená s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči nájemci družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže.

8.      Nezaplatí-li nájemce družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže nájemné a zálohu na plnění spojená s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení.

9.      Družstvo je oprávněno uplatňovat vůči nájemci svá práva vyplývající z nezaplaceného dluhu na nájemném a plnění spojených s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže včetně vyloučení člena – nájemce družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže z družstva, a to i v případě, že složí dlužnou částku do notářské úschovy a vyrozumí o tom družstvo.

 

 

 

Článek 25

Plnění spojená s užíváním družstevních bytů, nebytových prostor - garáží (služby)

 

1.      Službami, zajišťovanými pronajímatelem v souvislosti s užíváním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže jsou podle platných právních předpisů zejména dodávka vody, odvádění odpadních vod, dodávka tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, umožnění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, a provoz výtahu.

2.      Družstvo má právo požadovat po nájemcích družstevních bytů, nebytového prostoru - garáže placení záloh na úhradu nákladů na služby. O výši záloh rozhoduje představenstvo. Zpravidla se měsíční zálohy za jednotlivé služby určují jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

3.      Představenstvo má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu dle odst. 2 tohoto článku stanov v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího poté, co bylo nájemci doručeno písemné oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.

4.      Způsob rozúčtování nákladů na služby schvaluje shromáždění delegátů, pokud toto rozhodování nesvěří svým usnesením představenstvu. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Pokud by způsob rozúčtování nebyl shromážděním delegátů (nebo představenstvem, svěřilo-li mu shromáždění delegátů toto rozhodování) schválen, rozúčtují se náklady na služby podle platných právních předpisů.

 

 

Článek 26

Základní práva a povinnosti družstva jako pronajímatele družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže

 

1.      Družstvo zejména:

a)      má povinnost předat družstevní byt, nebytový prostor - garáž nájemci ve stavu způsobilém k jeho užívání, udržovat po dobu nájmu družstevní byt, nebytový prostor - garáž a dům ve stavu způsobilém k užívání a udržovat v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů. Družstvo se však v nájemní smlouvě může s nájemcem dohodnout i o předání družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže nezpůsobilého k jeho užívání s tím, že potřebné úpravy provede na své náklady nájemce.

b)      má povinnost odstranit poškození nebo závadu v družstevním bytě, nebytovém prostoru - garáži v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil,

c)      je-li to nezbytné k zajištění řádné údržby družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže nebo vyžadují-li to nezbytné úpravy, provoz a opravy ostatních bytů, nebytových prostor - garáží v domě nebo domu jako celku, je oprávněno družstvo po předchozím písemném oznámení nájemci alespoň 5 dní předem požadovat, aby nájemce umožnil za tím účelem vstup do družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže.

d)      nepostará-li se nájemce družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže o včasné provedení drobných oprav a o běžnou údržbu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže, ke které je povinen v rozsahu podle těchto stanov, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo v nezbytně nutném rozsahu a požadovat od něj náhradu.

2.      Družstvo má právo požadovat v případě bytu na základě ustanovení v nájemní smlouvě nebo na základě usnesení členské schůze, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti družstevního bytu a nebrání tomu, aby všechny tyto osoby mohly v družstevním bytě žít v obvyklých a hygienicky vyhovujících podmínkách.

 

 

Článek 27

Základní práva a povinnosti člena družstva jako nájemce družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže

 

1.      Nájemce družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže zejména:

a)      užívá družstevní byt, nebytový prostor - garáž s příslušenstvím a spolu s družstevním bytem, nebytovým prostorem - garáží společné prostory v domě v souladu s nájemní smlouvou a s těmito stanovami,

b)      s nájemcem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže a s manželi – společnými nájemci družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže mohou po dobu nájmu družstevní byt, nebytový prostor - garáž užívat členové jeho rodiny, popř. další blízké osoby. Další osoby může nájemce přijmout do družstevního bytu pouze po předchozím písemném souhlasu představenstva. Počet těchto osob a jeho změnu, jejich jména, příjmení a data narození je povinen nájemce neprodleně oznámit písemně družstvu. Pokud nájemce nesplní tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností člena družstva vyplývajících z nájmu družstevního bytu.

c)      kromě práva užívat družstevní byt má nájemce družstevního bytu a ostatní osoby, uvedené v odst. 1, písm. b) tohoto článku stanov právo požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním družstevního bytu,

d)      dodržuje veškerá bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření stanovená platnými právními předpisy; nájemce není oprávněn do nebytového prostoru garáží vjíždět, nebo v něm mít elektromobily, koloběžky, kola nebo jiná zařízení s pohonem lithiových, nebo tomu podobných baterií, není oprávněn v nebytovém prostoru takové baterie nabíjet, ukládat a skladovat. V nebytovém prostoru – garáži je oprávněn mít pouze motorové vozidlo a jeho součásti a příslušenství. Skladování olejů a pohonných hmot je možné pouze v souladu s článkem 13, odstavec 1, písm. h) Stanov, jinak je zakázáno. Viz vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., §44, ČSN 730804, příloha str. 148.

e)      dbá, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, které umožňuje výkon práva nájmu i ostatním nájemcům,

f)       je oprávněn umisťovat věci (zejména antény a prádelní sušáky) na vnější konstrukce balkónů, lodžií, oken a na fasádu či střechu jen po předchozím písemném souhlasu představenstva,

g)      provádí a hradí údržbu a opravy v družstevním bytě, nebytovém prostoru - garáži v rozsahu určeném platnými právními předpisy a těmito stanovami,

h)      zjistí-li nájemce v družstevním bytě, nebytovém prostoru - garáži poškození nebo vadu, kterou je třeba neprodleně odstranit, a jde-li o poškození nebo vadu, k jejímuž odstranění je povinno družstvo jako pronajímatel, oznámí to nájemce ihned družstvu. Současně nájemce učiní po zjištění poškození nebo vady podle svých možností všechna opatření k tomu, aby nevznikala další škoda, přičemž má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, pokud poškození nebo vada nebyla způsobena okolnostmi, za které odpovídá. Poté umožní družstvu provedení prací k odstranění poškození nebo vady. Jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla.

i)       odstraní závady a poškození, které způsobil na domě či jeho zařízení nebo které způsobily osoby žijící v jeho domácnosti nebo pobývající v družstevním bytě,

j)       jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému užívání družstevního bytu, nebytovém prostoru - garáži, oznámí nájemce družstvu bez zbytečného odkladu. Neodstraní-li družstvo poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, může je nájemce odstranit sám a žádat náhradu nezbytně nutných nákladů, popřípadě slevu nájemného. Neoznámí-li však nájemce poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá na náhradu nezbytně nutných nákladů ani na slevu z nájemného právo,

k)      po předchozí písemné výzvě umožní nájemce družstvu nebo jím pověřené osobě přístup do družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže k zajištění řádné údržby a oprav bytu, nebytového prostoru - garáže příslušejících družstvu jako pronajímateli, nebo vyžadují-li to nezbytné úpravy, provoz a opravy ostatních bytů, nebytových prostor - garáží nebo domu jako celku,

l)       po předchozím písemném oznámení umožní osobám pověřeným družstvem, aby zjišťovaly technický stav měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu a instalaci měřidel (zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody apod.), jakož i odpočet naměřených hodnot. Umožní také přístup k dalším technickým zařízením, pokud patří družstvu,

2.      Nájemce není oprávněn provádět v družstevním bytě, nebytovém prostoru - garáži jakékoliv stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě, nebytovém prostoru - garáži bez předchozího písemného souhlasu představenstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. Pokud nájemce poruší tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností člena družstva vyplývajících z nájmu.

3.      V případě souhlasu družstva ke stavebním či jiným úpravám družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže dle předchozího odstavce tohoto článku stanov je nájemce povinen zajistit k prováděným změnám veškerá příslušná povolení či oprávnění v souladu s platnými právními předpisy a uhradit poplatky s tím spojené. Bude-li nájemce provádět stavební úpravy svépomocí, oznámí pronajímateli jméno a kontakt na osobu odborně způsobilou, která bude provádět stavební dozor nad svépomocnými stavebními úpravami prováděnými nájemcem. Stavební práce smí nájemce provádět od pondělí do soboty v době od 8 do 20 hodin. V neděli a ve státní svátek nelze stavební práce provádět. Nájemce je povinen zveřejnit ve společných prostorách domu oznámení o jím prováděných stavebních pracích. Během stavebních prací je nájemce povinen minimálně ob jeden den uklidit společné prostory domu, přístupovou cestu a vstup do domu dotčené stavební činností nájemce a dále zajistit pravidelný a řádný odvoz stavebního odpadu. Nájemce nesmí uskladňovat stavební materiál a nářadí ve společných prostorách domu.

4.      Pokud ví nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že družstevní byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do družstevního bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí. Nemá-li nájemce takovou osobu, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní nájemce tuto povinnost, považuje se to za porušení členských povinností spojených s nájmem závažným způsobem.

5.      Nájemce je povinen plnit řádně povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, zejména platit včas a v plné výši platby s nájmem spojené, oznamovat družstvu pro účely záloh na ceny služeb a pro rozúčtování cen služeb poskytovaných s bydlením pobyt dalších osob v užívaném družstevním bytě, chránit majetek družstva, upozorňovat družstvo na škody, které tomuto majetku hrozí nebo mohou hrozit, pokud se o tom dozví, dodržovat pravidla pro užívání družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže a společných prostor, schválená usnesením příslušného orgánu družstva.

 

 

 

 

Článek 28

Opravy a údržba v družstevním bytě, nebytovém prostoru - garáži

 

1.      Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklým udržováním družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže a v rámci toho zabezpečovat na své náklady drobné opravy a běžnou údržbu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže v rozsahu dle těchto stanov a případného usnesení shromáždění delegátů. Drobnými opravami a běžnou údržbou družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže se rozumí zejména:

a)      opravy a výměny:

-          opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin, výměny prahů a lišt,

-          opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí,

-          opravy a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,

-          opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles, domácích telefonů, elektrických zámků, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů digitálního televizního vysílání,

-          výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy a výměny osvětlovacích těles,

-          opravy a výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

-          opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody,

-          opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody, sifonů a lapačů tuku,

-          opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří,

-          opravy a výměny mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, bidetů, infrazářičů, vařičů,

-          opravy kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,

-          opravy uzavíracích a regulačních armatur na tělesech topení.

Za drobné opravy se považují i výměny drobných součástí těchto shora vyjmenovaných předmětů. Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy družstevního bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny pod písm. a) odst. 1 tohoto článku stanov, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku, stanovenou usnesením představenstva. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy.

b)      běžná údržba:

-          zejména udržování a čištění družstevního bytu, pravidelné prohlídky a čištění předmětů shora uvedených pod písm. a) odst. 1 tohoto článku stanov, dále pak malování včetně opravy omítek, tapetování, čištění podlah včetně podlahových krytin a obkladů stěn, pravidelné prohlídky a čištění předmětů vnitřního vybavení družstevního bytu, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry.

2.      Drobné opravy a běžnou údržbu provádí nájemce vlastním nákladem, které hradí včetně nákladů na dopravu a dalších nákladů s opravami spojených.

3.      Pokud došlo v domě k vymezení jednotek, tj. rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle příslušných právních předpisů, provádí a zajišťuje člen - nájemce na své náklady řádnou údržbu, opravy a výměny vybavení a zařízení jednotky (bytu, nebytového prostoru - garáže) v rozsahu dle vymezení příslušné jednotky v prohlášení vlastníka.

 

 

 

 

Článek 29

Společný nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže manžely

 

1.      Společný nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže může vzniknout jen mezi manžely.

2.      Společný nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže vznikne, jestliže je s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže.

3.      Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z nich, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.

4.      Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemné právo druhého manžela.

5.      Běžné věci, týkající se společného nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže manžely, může vyřizovat každý z manželů. Z právních jednání, týkajících se společného nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně.

6.      Právo společného nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže manžely zanikne:

a)      rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu,

b)      dohodou (rozvedených manželů),

c)      rozhodnutím soudu,

d)      smrtí jednoho z manželů,

e)      zánikem nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže.

7.      Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt, nebytový prostor - garáž po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva.

8.      Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu, stává se po rozvodu manželství výlučným členem s právem užívat družstevní byt, nebytový prostor - garáž ten z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou nebo rozhodnutím soudu.

9.      Smrtí jednoho z bývalých manželů, kteří po rozvodu manželství do doby úmrtí jednoho z nich neuzavřeli dohodu, ani nerozhodl soud o zrušení společného nájmu bytu, nebytového prostoru - garáže a o tom, který z nich bude nadále družstevní byt, nebytový prostor - garáž užívat jako člen družstva, zaniká společný nájem i společné členství v družstvu a nájemcem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže a členem družstva zůstává bývalý žijící manžel.

10.  Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, stává se členem družstva a nájemcem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže ten dědic, který zdědil družstevní podíl. Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela, který se stává výlučným členem družstva a výlučným nájemcem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže.

 

 

Článek 30

Podnájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže

 

1.      Pronajatý družstevní byt, nebytový prostor - garáž nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu za předpokladu předchozího písemného souhlasu představenstva. Porušení této povinnosti je kvalifikovaným důvodem k vyloučení člena z družstva. Smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu.

2.      Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření podnájemní smlouvy oznámit družstvu svou novou adresu bydliště.

3.      Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na bytovou (nebytovou) náhradu.

 

 

Článek 31

Zánik nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže

 

1.      Nájem družstevního bytu zaniká:

a)      zánikem členství člena – nájemce družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže

b)      písemnou dohodou mezi družstvem nájemcem

c)      písemnou výpovědí nájemce družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže, přičemž délka výpovědní doby činí tři měsíce a její běh se počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena družstvu,

d)      vznikem vlastnictví člena – nájemce k družstevnímu bytu, nebytového prostoru - garáže.

2.      Nájemce, jemuž zanikl nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže a nestal se jeho vlastníkem, je povinen družstevní byt, nebytový prostor - garáž neprodleně vyklidit, bez nároku na jakoukoliv bytovou náhradu.

3.      Nájemce je povinen družstevní byt, nebytový prostor - garáž vyklidit a protokolárně odevzdat vyklizený družstevní byt, nebytový prostor - garáž se vším příslušenstvím a součástmi družstvu ke dni skončení nájemního poměru ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je povinen předat byt, nebytový prostor - garáž čistý, se začištěnými otvory ve zdech po obrazech, poličkách, věšácích apod.

4.      Nájem družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže se nikdy neobnovuje ani nevzniká automaticky, a to ani v případě, kdy osoba užívá družstevní byt, nebytový prostor - garáž v dobré víře, že je nájem po právu. Je vyloučena obnova nájmu v případě pokračování užívání družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže nájemcem po skončení nájmu, aniž by musel pronajímatel vyzvat nájemce k opuštění družstevního bytu, nebytového prostoru - garáže.

5.      Družstvo má na úhradu pohledávky vůči nájemci právo zadržet movité věci, které má nájemce v družstevním bytě, nebytovém prostoru - garáži.

 

 

 

ČÁST VII

ORGÁNY DRUŽSTVA

 

Článek 32

 

1.      Orgány družstva jsou:

a) shromáždění delegátů,

b) představenstvo,

c) kontrolní komise,

d) členská schůze samosprávy,

e) členská schůze samosprávy členů, kteří nemají přidělen do užívání družstevní byt

    nebo družstevní nebytový prostor - garáž ,

f) výbor samosprávy.

2.      Orgány družstva mohou k lepšímu zajištění své činnosti vytvářet pomocné orgány.

 

 

 

 

 

Článek 33

 

1.      Do orgánů družstva mohou být voleni a členy těchto orgánů mohou být pouze členové družstva. Výkon funkce člena voleného orgánu je výkonem osobní povahy.

2.      Členem voleného orgánu může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

3.      Funkční období volených orgánů družstva je pět let, pokud není stanoveno jinak. Funkční období voleného orgánů končí všem jeho členům stejně.

4.      Volené orgány vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byly zvoleny, a to do zvolení nových orgánů.

5.      Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně.

6.      Práva a povinnosti mezi družstvem a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se v tomto případě nepoužijí.

 

 

Článek 34

Shromáždění delegátů

 

1.      Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, kde členové uplatňují svá práva řídit záležitosti družstva a kontrolovat jeho činnost.

2.      Povinnost zúčastnit se shromáždění delegátů mají delegáti a náhradníci delegáta, pokud zastupují nepřítomné delegáty.

3.      Právo zúčastnit se shromáždění delegátů mají dále členové představenstva a kontrolní komise, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný právní předpis nebo určí stanovy.

4.      Požádá-li některá z osob uvedených v předchozím odstavci tohoto článku stanov o slovo, udělí se jí před zahájením hlasování.

5.      Do výlučné působnosti shromáždění delegátů patří:

a)      přijímat a měnit stanovy,

b)      volit členy představenstva a kontrolní komise,

c)      odvolávat jednotlivé členy představenstva, kontrolní komise a příp. dalších orgánů družstva před uplynutím funkčního období, neplní-li řádně svoji funkci,

d)      schvalovat řádnou účetní závěrku,

e)      projednávat a schvalovat zprávy představenstva,

f)       schvalovat koncepci rozvoje a rozpočet družstva, zásady pro stanovení výše nájemného, resp. plateb za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytových prostor - garáží, zásady hospodaření včetně tvorby a použití fondů, rozhodovat o tom, jak se naloží se ziskem a jak se uhradí případná ztráta,

g)      schvalovat zásady pro poskytování odměn členů orgánů družstva,

h)      rozhodovat o odvoláních proti usnesením představenstva,

i)       určovat výši členských příspěvků a poplatků, pokud tyto stanovy neurčují jinak,

j)       rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo změně právní formy

k)      rozhodovat o založení právnické osoby, nebo účasti v ní ve smyslu článku 3, odst. 4 těchto stanov

l)       rozhodovat o dalších záležitostech, týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví platné právní předpisy, stanovy družstva, případně pokud si rozhodování o některé věci sama vyhradilo.

 

Článek 35

 

1.      Shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou ročně

2.      Svolavatel oznámí svolání shromáždění delegátů nejméně 15 dnů přede dnem jeho konání písemnou pozvánkou, zaslanou všem delegátům na adresu bydliště delegáta, uvedenou v seznamu delegátů. Pokud delegát písemně oznámil jinou doručovací adresu, zasílá se mu pozvánka na tuto doručovací adresu. Pozvánka na shromáždění delegátů se dále uveřejní na informační desce družstva a na internetových stránkách družstva. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou.

3.      Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání schůze.

4.      Pozvánka obsahuje alespoň

a) firmu a sídlo družstva,

b) místo a dobu zahájení shromáždění delegátů,

c) označení, zda se svolává shromáždění delegátů nebo náhradní shromáždění delegátů

d) program shromáždění delegátů.

5.      K pozvánce se přikládají podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů nebo je na pozvánce uvedeno, kde je možno se s těmito podklady seznámit. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí být k pozvánce přiložen návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

6.      Družstvo informuje své členy o možnosti seznámit se všemi podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů.

7.      Na žádost orgánu nebo delegátů oprávněných požadovat svolání shromáždění delegátů zařadí představenstvo jimi určenou záležitost do programu jednání shromáždění delegátů. Jestliže je tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo delegáty přítomné na svolaném shromáždění delegátů. Povinnost svolat nové shromáždění delegátů tím není dotčena.

8.      Program shromáždění delegátů nelze po odeslání pozvánek delegátům měnit.

9.      Právo hlasovat na shromáždění delegátů mají pouze delegáti a náhradníci těchto delegátů, zastupují-li nepřítomné delegáty.

10.  Každý delegát má 1 hlas.

 

 

Článek 36

Volební obvody

 

1.      Volební obvody vytváří a zrušuje představenstvo tak, že každá samospráva představuje jeden volební obvod, pokud představenstvo nerozhodne jinak. Při rozhodování o volebních obvodech se představenstvo řídí pravidlem, podle kterého by počet členů volebního obvodu, kteří volí delegáta, měl být srovnatelný. V každém volebním obvodu se volí jeden delegát a jeden náhradník. § 672 odst. 1 ZOK

2.      Každý člen družstva je zařazen do některého z volebních obvodů. Nikdo nesmí být zařazen do více volebních obvodů.

3.      Při výkonu funkce má náhradník delegáta stejná práva a povinnosti jako delegát. Pokud se nemůže delegát zúčastnit shromáždění delegátů, může se jej zúčastnit a hlasovat na něm jeho náhradník. Ustanovení zákona o obchodních korporacích o delegátech se použijí pro náhradníky delegátů obdobně.

4.      Delegát, který se nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, informuje svého náhradníka o svolání shromáždění delegátů.

5.      Dnem zániku funkce delegáta se jeho náhradník stává delegátem na zbytek funkčního období, na které byl delegát, jehož funkce zanikla, zvolen.

6.      Delegáta a náhradníka volí a odvolávají členové zařazení do příslušného volebního obvodu. Při volbě a odvolání delegáta a jeho náhradníka má každý člen 1 hlas.

7.      Právo volit delegáta a náhradníka delegáta má i člen družstva, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti.

8.      Zánikem volebního obvodu zaniká funkce delegáta a náhradníka delegáta, který byl zvolen členy zařazenými do zaniklého volebního obvodu.

9.      Volby delegátů a náhradníků delegátů zajišťuje a organizuje představenstvo.

10.  Delegát a náhradník delegáta se volí na funkční období pěti let.

11.  Funkce delegáta zaniká volbou nového delegáta, funkce náhradníka delegáta volbou nového náhradníka delegáta, nejpozději však posledním dnem jeho funkčního období.

12.  Delegát a náhradník delegáta může být kdykoliv ze své funkce odvolán.

13.  Delegát a náhradník delegáta může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Funkce delegáta a náhradníka delegáta zaniká doručením prohlášení do sídla družstva.

14.  Změna počtu členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů nemá za následek zánik funkce dosavadních delegátů a jejich náhradníků ani konání nových voleb delegátů a jejich náhradníků.

15.   O zvolení delegáta musí být vyhotoven zápis z řádné členské schůze samosprávy, který musí obdržet do 30 dnů ode dne konání schůze představenstvo. Družstvo podle doložených zápisů ze schůzí samospráv vede seznam delegátů. Delegát má zejména povinnost zúčastnit se jednání shromáždění delegátů i povinnost informovat členy samosprávy, které zastupuje, o jednání shromáždění delegátů a jeho usnesení. Má též právo zejména být volen do orgánů či komisí tohoto orgánu družstva, uplatňovat návrhy a protinávrhy a požadovat vysvětlení k projednávaným záležitostem týkajícím se družstva.

 

 

Článek 37

Práva a povinnosti delegátů

 

1.      Delegát vykonává svoji funkci osobně.

2.      Delegát jedná v souladu se zájmy členů zařazených do volebního obvodu, v němž byl zvolen.

3.      Delegát informuje členy o svolání shromáždění delegátů, navrženém programu shromáždění delegátů, vyžádá si jejich pokyny a jedná v souladu s většinovým názorem členů.

4.      Delegát informuje členy o průběhu a přijatých usneseních každého shromáždění delegátů a poskytne jim k nahlédnutí veškeré s tím související podklady a informace.

 

 

Článek 38

Seznam delegátů

 

1.      Družstvo vede seznam delegátů. Do seznamu delegátů se zapisuje jméno a bydliště delegáta, nebo jiná jím určená adresa pro doručování, den vzniku a den a důvod zániku jeho funkce. Člen má právo do seznamu delegátů nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

2.      Delegát má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o své funkci a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Delegát, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.

3.      Údaje zapsané v seznamu delegátů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem delegátů, kterých se údaje týkají.

4.      Družstvo vydá každému svému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech delegátů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Žadatel je povinen uhradit družstvu náklady s tím spojené.

5.      Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas delegáta, kterého se zápis týká. Podpis delegáta musí být úředně ověřen.

6.      Údaje v seznamu delegátů včetně všech jejich změn družstvo uchová po dobu 10 let ode dne zániku funkce osoby, jíž se údaje týkají.

 

 

 

Článek 39

 

1.      Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů majících dohromady nejméně nadpoloviční většinu hlasů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy přítomnost delegátů majících vyšší počet hlasů. (§ 692 ZOK)

2.      Na shromáždění delegátů se hlasuje veřejně. Volba členů představenstva a kontrolní komise se provádí tajným hlasováním, pokud shromáždění delegátů nerozhodne jinak.

3.      Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet pro nedostatečný počet přítomných, svolá představenstvo náhradní shromáždění delegátů tak, aby se konalo do tří týdnů ode dne, kdy se mělo konat shromáždění delegátů původně svolané. Náhradní shromáždění delegátů musí mít nezměněný pořad jednání a je schopno usnášet se je-li přítomno alespoň 10 % všech zvolených delegátů, nejméně však 5 delegátů.

4.      Každý člen, likvidátor nebo člen představenstva nebo kontrolní komise se může dovolávat neplatnosti usnesení shromáždění delegátů podle ustanovení občanského zákoníku upravujících neplatnost usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.

5.      Nebylo-li právo podle předchozího odstavce tohoto článku stanov uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení shromáždění delegátů již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

6.      Důvodem neplatnosti usnesení delegátů je i jeho rozpor s dobrými mravy.

7.      Usnesení shromáždění delegátů není neplatné jen z toho důvodu, že

-          zařazení členů do volebních obvodů bylo provedeno v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo v rozporu se stanovami družstva,

-          v jednom nebo více volebních obvodech není ke dni konání shromáždění delegátů zvolen delegát ani jeho náhradník,

-          náhradník delegáta se nemohl zúčastnit shromáždění delegátů proto, že ho delegát, který se shromáždění delegátů nezúčastnil, o jeho svolání neinformoval,

-          delegát jedná v rozporu s usneseními členů zařazených do volebního obvodu, za který byl zvolen

8.      Každý člen má právo na vydání kopie zápisu o průběhu shromáždění delegátů, všech jeho příloh a podkladů poskytnutých delegátům, je však povinen uhradit družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením, jejichž výši může představenstvo určit paušální částkou. Účastníkům shromáždění delegátů je tento zápis poskytnut bezplatně.

 

 

 

Článek 40

Představenstvo

 

1.      Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo plní usnesení shromáždění delegátů, není-li v rozporu s právními předpisy. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu.

Za účelem realizace rozhodovací činnosti představenstvo vydává závazná usnesení, která podepisují vždy předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. Představenstvo může za účelem rychlé potřeby upravit některé detaily potřebné k provozu družstva a vydat závazná opatření, která musí být představenstvem schválena na nejbližší schůzi představenstva.

2.      Představenstvo družstva se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci.

3.     Představenstvo má 7 členů.

4.      V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší shromáždění delegátů nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu uvedeného ve větě první, tohoto odstavce stanov představenstvo schopné plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci.

5.      Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího shromáždění delegátů.

6.      Shromáždění delegátů může při volbě členů představenstva zvolit rovněž náhradníky členů představenstva, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva v pořadí podle počtu hlasů, kterými byli zvoleni, je-li tento počet shodný, dle rozhodnutí předsedy představenstva.

7.      Člen představenstva může z funkce odstoupit.

 

 

Článek 41

 

1.      Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. O způsobu volby rozhoduje představenstvo.

2.      Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její předchozí písemnou výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

3.      Schůzi představenstva svolává předseda (místopředseda), popř. pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou zaslanou všem členům představenstva alespoň sedm dní před konáním schůze představenstva poštou, popř. elektronickou poštou. V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání schůze představenstva a pořad jednání. K pozvánce se předkládají písemné podklady, které mají být předmětem jednání schůze představenstva. Se souhlasem všech členů představenstva lze projednat písemné podklady předložené až při zahájení schůze představenstva.

4.      Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení.

5.      Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a hlasovala-li pro příslušné usnesení nadpoloviční většina všech členů představenstva.

6.      Schůze představenstva se zúčastnit pověření členové kontrolní komise.

7.      O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob.

8.      Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.

Článek 42

 

1.      Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Jménem představenstva jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva, a to v pořadí stanoveném představenstvem.

2.      Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva.

3.      Představenstvo určuje volební obvody delegátů a stanovuje jejich počet na nejbližší volební období i podmínky jejich volby.

4.      Odpovědnost členů představenstva příp. jiných orgánů družstva, podílejících se na řízení, upravují platné právní předpisy. Právní vztahy členů představenstva při výkonu jejich práv a povinností jsou upraveny smlouvami o výkonu funkce.

 

 

Článek 43

 

1.  Předseda představenstva zejména:

a)      organizuje a řídí činnost představenstva a řídí a odpovídá za činnost správy družstva.

b)      svolává a řídí schůzi představenstva, zve na schůze představenstva členy kontrolní komise.

c)      rozhoduje o záležitostech, které mu přísluší k rozhodování podle stanov. O přijatých rozhodnutích podává pravidelně zprávy představenstvu.

d)      plní další úkoly podle vnitrodružstevních norem a úkoly uložené představenstvem.

2.      Předseda představenstva organizuje a řídí činnost správy družstva v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních předpisů a ostatních platných právních předpisů.

3.      Pověření členů představenstva v oblasti investiční výstavby družstva budou upravena v mandátní smlouvě, kterou mandatář uzavírá s družstvem. Shromáždění delegátů družstva však má právo takovou smlouvu revidovat, případně zrušit.

4.      Po dobu jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění zastupuje předsedu představenstva místopředseda nebo člen představenstva, a to v pořadí stanoveném představenstvem. Pokud jde o řízení činnosti správy družstva, může předseda představenstva pověřit zastupováním jiného člena představenstva nebo vedoucího zaměstnance družstva.

5.   Za výkon funkce předsedy představenstva a vedoucího organizace odpovídá předseda představenstvu.

6.   Předseda představenstva řídí činnost představenstva a navrhuje představenstvu rozdělení úkolů pro jednotlivé členy představenstva.

7.   Konkrétní podmínky pro výkon funkce členů představenstva jsou upraveny ve smlouvách o výkonu funkce, které schvaluje shromáždění delegátů.

 

 

Článek 44

Kontrolní komise

 

1.      Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Při své činnosti může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.

2.      Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.

3.      Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.

4.      Představenstvo a jiné orgány družstva oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.

5.      Člen kontrolní komise k tomu pověřený předsedou kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva zřízeného stanovami její předseda. Představenstvo musí kontrolní komisi předem informovat o každém jednání představenstva.

6.      Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva.

7.      Kontrolní komise má tři členy

 

 

Článek 45

 

1.      Kontrolní komisi a náhradníky členů kontrolní komise volí shromáždění delegátů z členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Členem kontrolní komise nemohou být zaměstnanci družstva. Náhradníci nastupují na uvolněné místo člena kontrolní komise v pořadí určovaném stejným způsobem jako u náhradníků členů představenstva.

2.      Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, o způsobu volby rozhoduje komise.

3.      Kontrolní komise odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti.

4.      Vnitřní kontrolní činnost v družstvu může vykonávat toliko kontrolní komise družstva, vnější kontrolní činnost pak toliko kontrolní orgány, jejichž činnost je upravena platnými právními předpisy.

5.      Schůze kontrolní komise svolává její předseda podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

6.      Kontrolní komise je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a hlasovala-li pro přijetí příslušného usnesení nadpoloviční většina jejích členů.

7.      O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob.

8.      Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.

9.      Ustanovení stanov družstva o zákazu konkurence člena představenstva se použijí obdobně pro členy kontrolní komise.  Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.

10.  V případě zániku funkce člena kontrolní komise voleného shromážděním delegátů zvolí nejbližší shromáždění delegátů nového člena kontrolní komise.

11.  Pokud počet členů kontrolní komise neklesl pod polovinu, může kontrolní komise jmenovat náhradní členy do příštího shromáždění delegátů.

 

 

 

Článek 46

Členská schůze samosprávy

 

1.      Samospráva je organizační jednotkou družstva, a pokud jsou v ní sdruženi nájemci družstevních bytů nebo družstevních nebytových prostor - garáží, i samostatným hospodářským střediskem. Samospráva se zřizuje a ruší, popř. slučuje rozhodnutím představenstva, které stanoví okruh její působnosti. Úkolem samosprávy je zejména umožňovat členům přímou účast na činnosti družstva.

2.      Nejvyšším orgánem samosprávy je členská schůze samosprávy, ve které členové samosprávy projednávají záležitosti okruhu působnosti samosprávy a jsou informováni o činnosti družstva, a která volí výbor samosprávy a delegáty na shromáždění delegátů. Samospráva volí své delegáty na shromáždění delegátů postupem podle těchto stanov. V případě, že jsou společnými členy družstva manželé, může být delegátem zvolen pouze jeden z nich.

3.      Členské schůzi samosprávy, ve které jsou sdruženi nájemci družstevních bytů nebo družstevních nebytových prostor - garáží, přísluší:

a)      rozhodovat o způsobu zajištění činnosti v okruhu své působnosti v souladu s hlavními úkoly stanovenými rozhodnutím shromáždění delegátů a představenstva a v souladu s rozhodnutími shromáždění delegátů a představenstva,

b)      projednávat návrh rozpočtu samosprávy a projednávat výsledky hospodaření samosprávy,

c)      projednávat a schvalovat zprávy výboru samosprávy o jeho činnosti,

d)      volit ze svého středu členy výboru samosprávy,

e)      projednávat zprávy delegátů o jednání shromáždění delegátů,

f)       rozhodovat o počtu brigádnických hodin či jiném plnění, spojeném s údržbou svěřených objektů.

4.      Členská schůze samosprávy tzv. nezařazených členů je svolávána představenstvem družstva a její působnost není hospodářská.

5.      Členská schůze samosprávy je usnášeníschopná, je-li na její schůzi přítomno alespoň 20% jejích členů. V případě, že není členská schůze samosprávy usnášeníschopná, svolá výbor samosprávy do 30 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze samosprávy, náhradní členskou schůzi samosprávy. Tato náhradní členská schůze samosprávy je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů samosprávy. Usnesení řádné členské schůze samosprávy i náhradní členské schůze samosprávy je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

 

 

Článek 47

 

1.      Řádnou členskou schůzi samosprávy svolává výbor samosprávy podle potřeby, nejméně však jednou do roka.

2.      Výbor samosprávy musí svolat členskou schůzi samosprávy, požádá-li o to:

a)      jedna třetina všech členů samosprávy,

b)      představenstvo družstva,

c)      kontrolní komise družstva.

3.      Nevyhoví-li výbor samosprávy žádosti podle odst. 2 tohoto článku stanov do 40 dní ode dne jejího obdržení, svolá představenstvo členskou schůzi samosprávy samo.

4.      O svolání členské schůze samosprávy a o pořadu jednání musí být členové samosprávy uvědomění písemně nejméně 8 dnů před jejím konáním.

 

 

 

Článek 48

 

Hlasování na členské schůzi samosprávy je veřejné, o způsobu volby členů výboru samosprávy a delegátů na shromáždění delegátů rozhoduje v souladu s ustanoveními stanov družstva členská schůze samosprávy.

 

Článek 49

Výbor samosprávy

 

1.      Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy.

2.      Výbor samosprávy má zpravidla tři členy.

3.      Výbor samosprávy zejména:

a)      organizuje provoz a správu družstevních bytů a družstevních nebytových prostor - garáží a budov ve vlastnictví družstva,

b)      plní úkoly na úseku hospodářské činnosti v okruhu působnosti samosprávy

c)      sestavuje na základě metodiky družstva návrh rozpočtu samosprávy. S tímto návrhem rozpočtu seznámí členy samosprávy.

d)      zajišťuje plnění rozpočtu samosprávy, pečuje o ochranu životního prostředí, družstevního majetku, o provoz budov s garážemi nebo s jinými nebytovými prostory nebo s v okruhu své působnosti a odpovídá za správnost podkladů předávaných družstvu k dalšímu zpracování,

e)      seznamuje členskou schůzi samosprávy se schváleným výsledkem hospodaření samosprávy v okruhu své působnosti a se způsobem jeho vypořádání,

f)       podává členské schůzi samosprávy zprávy o své činnosti a seznamuje ji s činností a stavem družstva jako celku,

g)      spolupracuje při zajišťování údržby družstevního majetku,

h)      dbá na dodržování provozního řádu, domovního řádu a ostatních vnitrodružstevních norem, a dále předpisů požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví a zásad občanského soužití, za porušení uvedených družstevních norem je oprávněn navrhovat sankce v souladu s těmito stanovami, kontrolovat jejich plnění a vymáhání ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary družstva, při vážném porušení stanov, navrhuje družstvu vyloučení člena družstva dle čl. 13 stanov a předkládá potřebné podklady pro rozhodnutí,

i)       projednává a předkládá představenstvu návrhy na vyloučení člena z družstva,

j)       informuje představenstvo o činnosti samosprávy,

k)      kontroluje a přejímá provedené dodávky prací a služeb na úseku provozu, údržby a oprav, potvrzuje správnost vyúčtování nákladů vynaložených v této souvislosti družstvem, a to podpisem člena výboru na účetním dokladu.

 

 

Článek 50

Správce objektu

 

1.      Neplní-li výbor samosprávy své povinnosti, svolá představenstvo družstva členskou schůzi samosprávy, na které podá návrh na jeho odvolání. Není-li zvolen nový výbor samosprávy, ustanoví představenstvo správce objektu.

2.      V objektech, v nichž není zvolen výbor samosprávy, všechna práva a povinnosti, která jsou těmito stanovami, případě vnitrodružstevními předpisy vyhrazena výborům samospráv, přebírá správce objektu, a to vyjma pravomoci, týkající se návrhu na vyloučení člena družstva.

3.      Náklady spojené s výkonem správce objektu jdou k tíži samosprávy.

 

ČÁST VIII

HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA

 

Článek 51

 

1.      Hospodářskou činností družstva je zejména výstavba družstevních bytů, družstevních nebytových prostor - garáží, hospodaření s družstevním bytovým a družstevním nebytovým fondem a ostatní hospodářská činnost.

2.      Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z členských vkladů, z příjmů získaných z hospodaření s družstevním bytovým a družstevním nebytovým fondem a z ostatní hospodářské činnosti, případně z jiných zdrojů.

3.      Družstvo k zajištění svého hospodaření vytváří příslušné fondy.

4.      Základní zásadou hospodaření družstva je vyrovnaný rozpočet celého družstva i jednotlivých středisek (samospráv). Hospodaření družstva se řídí platnými právními předpisy, stanovami a zásadami schválenými shromážděním delegátů, případně představenstvem.

5.      Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí.

6.       

      a)             Bytové družstvo nesmí převést vlastnické právo k bytům nebo k nebytovým prostorám – garážím nebo k budovám s byty nebo nebytovými prostorami – garážemi nebo k pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto bytů nebo nebytových prostor – garáží a všichni členové družstva, kteří mají podle platného znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nebytového prostoru – garáže.

     b)             Odstavec a) se nepoužije, jestliže se jedná o převody bytů nebo nebytových prostor – garáží ve vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci.

7.       Bytové družstvo nesmí zastavit nebi jinak zatížit družstevní byty nebo nebytové prostory – garáže, nebo budovy s družstevními byty nebo nebytovými prostorami – garážemi anebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související ledaže s t ím předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů nebo nebytových prostor – garáží.

 

Článek 52

Hospodaření s družstevním bytovým a družstevním nebytovým fondem

 

Základním ekonomickým střediskem jsou bytové domy s družstevními byty, objekty s družstevními nebytovými prostory - garážemi a střediska správy družstva.

 

 

Článek 53

 

1.      Nájemné, resp. platby za plnění poskytovaná s užíváním družstevních nebytových prostor – zejména garáží - provozní poplatek (dále jen úhrada) se platí dle rozhodnutí představenstva každého roku.

2.      Nezaplatí-li nájemce družstevního nebytového prostoru – zejména garáže úhradu dle odst. 1 tohoto článku stanov do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení a pokutu dle čl. 16, bodu 2. písm. h) Stanov.“

Článek 54

Ostatní hospodaření

 

1.      Příjmy na úhradu nákladů a výdajů ostatního hospodaření získává družstvo zejména z tržeb z realizace jeho výkonů, z členských příspěvků, ze zápisného a jiných poplatků a z dalších zdrojů.

2.      Náklady ostatního hospodaření jsou zejména veškeré náklady, které vznikají mimo hospodářských středisek družstevního bytového a družstevního nebytového fondu, případně mimo středisek družstevní výstavby.

3.      Ze zisku dalšího hospodaření hradí družstvo přednostně své povinnosti vůči státu. Zbylý zisk použije podle rozhodnutí nejvyššího orgánu družstva k přídělům do nedělitelného fondu a dalších zajišťovacích fondů. Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji družstva.

4.      Ztrátu z ostatního hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí nejvyššího orgánu družstva na návrh představenstva:

a)      z nedělitelného fondu,

b)      rozvržením na členy družstva a uplatněním uhrazovací povinnosti,

c)      kombinací výše uvedených způsobů či jiným způsobem podle rozhodnutí shromáždění delegátů.

 

Článek 55

Fondy družstva

 

1.      Družstvo vytváří pro zabezpečení své činnosti kromě základního kapitálu a specifických družstevních fondů, další fondy jako vlastní zdroje na financování činností družstva.

2.      Tvorba a použití fondů se řídí platnými právními předpisy, těmito stanovami a dalšími družstevními předpisy schválenými shromážděním delegátů, případně představenstvem družstva.

3.      Družstvo vytváří nedělitelný fond, kapitálový fond – pozemky, fond dalších členských vkladů, fond samospráv – zisk, fond rezerv na opravy a udržování, rezervní fond správy družstva, rezervní fond družstva, fond investic a fond odměn a další fondy podle rozhodnutí shromáždění delegátů.

 

Článek 56

Nedělitelný fond

 

1.      Nedělitelný fond se tvoří ze zisku.

2.      Prostředky nedělitelného fondu jsou volně k použití (nejsou uloženy na zvláštním účtu peněžního ústavu).

3.      Zdroje nedělitelného fondu lze použít jen na úhradu ztráty ostatního hospodaření. Fond nelze rozdělit mezi členy za trvání družstva.

 

 

Článek 57

Kapitálový fond – pozemky

 

1.      Je tvořen bezúplatnými převody pozemků od státu – ministerstva financí ČR jako zdroj krytí převedených pozemků.

2.      Jeho hodnoty vycházejí ze znaleckých posudků o ceně převáděného pozemku.

3.      Fond se snižuje o hodnoty pozemků, případně vyváděných z majetku družstva.

 

Článek 58

Fond dalších členských vkladů

 

1.    Vytváří se z dalších členských vkladů členů družstva na krytí nákladů družstevní výstavby vč. pozemků.

2.    Prostředky fondu se používají na úhradu nákladů spojených s výstavbou nových družstevních objektů a na pořízení pozemků pro tuto výstavbu.

 

 

Článek 59

Fond samospráv – zisk

 

1.      Tvoří se z čistého zisku z provozní a podnikatelské činnosti hospodářských středisek družstva a z dalších plateb členů družstva na základě rozhodnutí členské schůze samosprávy a přídělem poměrné části čistého zisku z komerční investiční výstavby družstva.

2.      Prostředky fondu používají hospodářská střediska na jakékoliv účely (investice, technické zhodnocení bytového a nebytového fondu, opravy a údržba).

3.      Fond se eviduje samostatně pro každé hospodářské středisko.

4.      Nevyčerpané prostředky fondu se převádějí účetně do dalšího kalendářního roku.

 

 

Článek 60

Fond rezerv na opravy a udržování

 

1.      Vytváří se dlouhodobě na vrub nákladů hospodářských středisek pravidelnými ročními příspěvky, které jsou součástí plateb spojených s užíváním jednotky, případně mimořádnými příspěvky členů.

2.      Fond se eviduje samostatně pro každé hospodářské středisko.

3.      Používá se na úhradu nákladů spojených s opravami a údržbou družstevního bytového a družstevního nebytového fondu ve správě družstva.

4.      Nevyčerpané prostředky fondu se převádějí do dalšího roku.

 

 

Článek 61

Rezervní fond správy družstva

 

1.      Rezervní fond se tvoří z čistého zisku z ostatního hospodaření, přídělem poměrné části čistého zisku z komerční investiční výstavby družstva, případně z jiných zdrojů středisek správy družstva a představuje rezervu pro hospodaření středisek správy družstva.

2.      Účelem tvorby rezervního fondu je zabezpečení finančních prostředků pro hospodářskou aktivitu správy družstva.

 

Článek 62

Fond investic

 

1.      Tvoří se z čistého zisku z podílu podnikatelské činnosti objektů, z komerční investiční výstavby a hospodářského výsledku střediska správy družstva.

2.      Fond se používá na úhradu nákladů spojených s přípravou nových staveb u družstva.

 

 

Článek 63

Fond odměn

 

1.      Vytváří se přídělem z čistého zisku z hospodářské činnosti správy družstva.

2.      Fond se používá pro hmotnou stimulaci zaměstnanců správy družstva (podíly na hospodářských výsledcích správy družstva, odměny z fondu vedoucího organizace) a pro funkční odměny představenstva a kontrolní komise družstva.

3.      Nevyčerpané prostředky fondu se převádějí do dalšího roku.

 

 

ČÁST IX

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 64

Zrušení družstva

 

1.      Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanovených platnými právními předpisy. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje shromáždění delegátů.

2.      O rozhodnutí shromáždění delegátů o zrušení musí být pořízen notářský zápis.

3.      Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.

4.      Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.  Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně.

5.      Jestliže po uspokojení práv všech členů na podíl na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky, rozdělí se mezi členy rovným dílem.

6.      Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

 

 

Článek 65

Přeměna družstva

 

Přeměna družstva (fúze, rozdělení či změna právní formy) se řídí platnými právními předpisy o přeměnách obchodních společností a družstev. Stavební bytové družstvo může změnit svoji právní formu jen tehdy, jestliže s tím souhlasí všichni členové družstva. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem všech delegátů na shromáždění delegátů družstva.

 

 

Článek 66

Likvidace družstva

 

1.      Rozhodne-li shromáždění delegátů o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora. Bylo-li družstvo zrušeno rozhodnutím soudu, likvidátora určí soud.

2.      V případě, že o likvidaci družstva rozhodne shromáždění delegátů, podává návrh zápisu do obchodního rejstříku o likvidaci družstva a o ustanovení likvidátora družstvo.

3.      Ke dni zahájení likvidace sestaví družstvo účetní výkazy a účetní závěrku a předá je likvidátorovi.

4.      Při zrušení družstva s likvidací má každý člen právo na podíl na likvidačním zůstatku.

5.      Ustanovení § 38 a § 38, odst. 1 ZOK se pro nárok a výpočet podílu na likvidačním zůstatku nepoužijí.

 

 

Článek 67

 

1.      Orgány družstva posuzují a vyřizují písemné podněty členů družstva podle obsahu podnětu. Při jednání o záležitostech členů postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy, jichž se jednání dotýká tak, aby skutečný stav věcí byl náležitě zjištěn.

2.      Má-li se při jednání rozhodovat o záležitosti člena družstva na základě jeho podnětu, orgán družstva přezkoumá, zda podaný podnět obsahuje všechny potřebné náležitosti. Je-li podnět neúplný, vyzve orgán družstva člena k doplnění podnětu a ve věci samé nejedná. Nedojde-li k doplnění ve lhůtě 30 dnů, orgán družstva záležitost projedná i bez doplnění.

 

 

Článek 68

 

1.      Rozhodnutí orgánů družstva, které jsou obecného charakteru a dotýkají se všech členů družstva (samosprávy), se zveřejňují způsobem stanoveným představenstvem družstva. Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva, se oznamují těmto členům nebo orgánům.

2.      V písemném vyhotovení rozhodnutí orgánu družstva dotýkající se jednotlivých členů musí být uvedeno, kdy a kým bylo vydáno a koho se týká. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o právu podat námitky i poučení o právu soudní ochrany. Odůvodnění není třeba, vyhovuje-li se v rozhodnutí celé žádosti člena družstva.

3.      Rozhodnutí dotýkající se jednotlivých členů družstva, musí být vyhotovena písemně a doručena členu. Rozhodnutí o vyloučení a vyřazení z výstavby musí být doručeno do vlastních rukou. Týká-li se rozhodnutí společného členství manželů, musí být doručeno samostatně oběma manželům.

 

Článek 69

Doručování

 

1.      Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na poslední adresu, kterou člen družstvu sdělil a která je uvedena v členské evidenci, event. do datové schránky člena družstva, pokud ji má zřízenu.

2.      Doručení písemnosti doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených zákonem, těmito stanovami nebo usnesením členské schůze.

3.      Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jestliže pošta písemnost doručí, nebo dnem vrácení družstvu z poslední družstvu známé adresy jako nedoručitelné, a to i když se člen družstva na této adrese již nezdržuje. Tato povinnost je splněna také tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí nebo převzetí odmítne, o čemž musí být funkcionářem družstva a dalším nezávislým členem družstva podepsán písemný záznam a dále v případě, že je doručena do datové schránky člena.

4.      Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna:

a)      při doručování písemnosti funkcionářem družstva, jakmile člen družstva její převzetí potvrdí,

b)      při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, vrátí-li pošta písemnost družstvu jako nedoručitelnou a člen svým jednáním doručení zmařil nebo odmítl její přijetí, nebo bylo marně doručováno na poslední členem družstvu oznámenou adresu,

c)      doručením do datové schránky člena.

 

 

Článek 70

Soudní ochrana

 

Spory o práva a povinnosti mezi družstvem a členem, vyplývající z členského vztahu, jakož i spory o vyúčtování, rozhoduje soud. Návrh na určení, že vyloučení člena je neplatné, může člen podat u soudu v zákonné lhůtě.

 

 

Článek 71

 

Tyto stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva STAVEG dne 27. května 2014, dle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstev byly doplněny změnou Stanov dle  ustanovení § 12 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CV2, hlasování nekontaktním jednáním delegátů formou Per rollam, korespondenční hlasování s úředně ověřenými podpisy o hlasování delegátů ke změně Stanov formou notářského zápisu ze dne 30.3.2021.

 

Změna Stanov je vložena do listin Obchodního rejstříku k zápisu společnosti Stavebního bytového družstva STAVEG, dle Notářského zápisu NZ3/2021 byla založena dne 18.3.2021 v digitální podobě (počet stran10). Zapsaná změna Stanov je doplněna do listinné podoby stávajících Stanov. Doplněné stanovy, platné s účinností od 18.3.2021, jsou zveřejněny i na webových stránkách www.staveg.cz.

 

 

 

V Praze dne 18.3.2021

 

 

 

                                                                                                                                    

 

                                                                      [CNW:Counter]