Shromáždění delegátů 2021


Stavební bytové družstvo STAVEG

 Praha 5 - Stodůlky, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00

IČ: 00222895         tel.: 251624633      e-mail:  staveg@staveg.cz

zapsáno v rejstříku Městského soudu v Praze oddíl Dr. XCIX, vložka 819

                                                                                                             

                                                       

                                                                            Určeno:

                                                                                               delegátům samospráv            

                                                                                                                           

Č.j. 523/2021                          Vyřizuje: V. Zelenka                          V Praze dne 30.9.2021

 

 

P O Z V Á N K A 

 

na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva STAVEG

 

 

Představenstvo družstva v souladu s odst. 1) čl. 35 Stanov Stavebního bytového družstva Staveg svolává shromáždění delegátů na den

 

25.10.2021 v 16.00 hodin (od 15:30 prezence),

 do přednáškového sálu hotelu DAP – Dům armády Praha,

 Vítězné náměstí 4, Praha 6 – Dejvice (vchod z ulice Buzulucká)

 

 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1. Zahájení, organizační pokyny a podání informace o pravidlech jednání nejvyššího orgánu

    družstva dle stanov, jednacího řádu a volebního řádu družstva.

Pokyny a informace podá předseda představenstva p. Václav Zelenka.

 

2. Volba pracovních komisí – mandátové, návrhové a volební, volba ověřovatelů zápisu.

Provede p. Václav Zelenka po ukončení bodu 1.

 

2.1 Mandátová komise – nominanty jsou:

 

Klupák Václav Ing.                za sam. č. 2408, Ratibořská I., Trója

Jakl Miloš Ing.                       za sam. č. 3008, K Ládví, Čimice

Vlček Ladislav                       za sam. č. 3805, Nad Kaminkou, Zbraslav

 

 

2.2 Volební komise – nominanty jsou:

 

Illich František                       za sam. č. 8030, Chelčického, Žižkov

Malina Josef                           za sam. č. 5705, Bašteckého II., Stodůlky

Trylč Ladislav JUDr.             za sam. č. 2604 Hviezdoslavova, Chodov

 

 

2.3 Návrhová komise – nominanty jsou:

 

Jung Rudolf                           za sam. č. 1406, Makovského, Řepy

Polová Eva                             za sam. č. 9060, U Prioru, Ruzyně

Volešák Tomáš                       za sam. č. 5606, Navigátorů, Liboc

 

 

2.4 Jmenování zapisovatele jednání Shromáždění delegátů s pořízením záznamu jednání.

 

2.5. Řízením schůze nejvyššího orgánu družstva pověřilo představenstvo družstva člena představenstva pana Ing. Miloše Nedbala.

 

3. Zpráva mandátové komise o způsobilosti k usnášení se.

Zprávu podá zvolený předseda mandátové komise.

 

4. Volby členů statutárního orgánu a kontrolní komise na 5-ti leté funkční období od 18.11.2021 do 18.11.2026.

 

4.1 Volby členů statutárního orgánu „představenstvo“.

 

Nominanty jsou:

 

Florián Emil Ing.                    sam. č. 8030, Chelčického, Žižkov, člen představenstva družstva

Horna Josef Ing.                     sam. č. 7105, Nušlova, Stodůlky

Kestl Milan JUDr.                  člen družstva

Kučera Pavel                          sam. č. 4708, Čumpelíkova, Kobylisy, člen představenstva

Tanev Michal                         za sam. č. 4504, Holušická, Chodov

Tesař Josef Ing.                      člen představenstva družstva

Zelenka Václav                      člen představenstva družstva

 

Náhradník:

Klupák Václav Ing.                sam. č. 2408, Ratibořská I., Trója, člen představenstva

 

 

4.2 Volby členů tříčlenné kontrolní komise.

 

Nominanty jsou:

 

Jung Rudolf                            sam. č. 1406, Makovského, Řepy, člen kontrolní komise

Malina Josef                           sam. č. 5705, Bašteckého II., Stodůlky

Polová Eva                             sam. č. 9060, U Prioru, Ruzyně

 

Náhradník:

Lomoz Jiří                              člen družstva, sam. 4708, Čumpelíkova, Kobylisy

4.3 Výsledky voleb pro funkční období od 18.11.2021 do 18.11.2026 dle protokolu volební komise.

Zprávu podá zvolený předseda volební komise.

4.3.1 Představenstvo družstva.

4.3.2 Kontrolní komise.

 

5. Zpráva kontrolní komise.

Zprávu podá v zastoupení Ing. Miloš Jakl.

5.1 Dotazy, připomínky.

5.2 Přijetí usnesení.

 

6. Projednání a schválení „Výroční zprávy za rok 2020“ o činnosti družstva a stavu družstva od uplynulého Shromáždění delegátů.

Zprávu podá předseda představenstva pan Václav Zelenka.

6.1 Dotazy, připomínky.

6.2 Přijetí usnesení.

 

7. Projednání a schválení zprávy o hospodaření a výsledku ověření účetní závěrky roku 2020 nezávislým autorem.

Zprávu podá člen představenstva p. Ing. Emil Florián.

7.1 Dotazy, připomínky.

7.2 Přijetí usnesení.

 

8. Návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2018.

Návrh projedná člen představenstva p. Ing. Emil Florián.

8.1 Dotazy, připomínky.

8.2 Přijetí usnesení.

 

9. Projednání a schválení rozpočtu družstva na rok 2021.

Návrh projedná člen představenstva p. Ing. Emil Florián.

9.1 Dotazy, připomínky.

9.2 Přijetí usnesení.

 

10. Závěr.

 

 

Poznámka:

Dle čl. 35, odst. 2 „Stanov“ je den odeslání pozvánky, resp. den umístění na internetových stránkách družstva www.staveg.cz a na informační desce družstva. Jejím uveřejněním se pozvánka považuje za doručenou.

 

O každém bodu programu bude hlasováno zvlášť.

Nebude-li shromáždění delegátů schopno se usnášet pro nedostatečný počet přítomných, svolá představenstvo náhradní shromáždění delegátů tak, aby se konalo do tří týdnů ode dne, kdy se mělo konat shromáždění delegátů původně svolané. Náhradní shromáždění delegátů musí mít nezměněný pořad jednání a je schopno usnášet se, je-li přítomno alespoň 10 % všech zvolených delegátů, nejméně však 5 delegátů (čl. 39, odst. 3 „Stanov“).

 

 

 

 

Pokyny pro delegáty

 

Každý delegát odevzdá průkaz delegáta a obdrží kartu „Přihláška do rozpravy“ (dotazy, připomínky, návrhy), respektive více karet v případě rozpravy k několika bodům programu, kterou v případě, že chce svoje připomínky nebo návrhy uplatnit, vyplní a uvede stručnou charakteristiku svého příspěvku a předá před projednáním příslušného bodu programu, u bodu 6., 7., 8. a 9. nejpozději před ukončením přednesení materiálu. „Vyplněnou“ přihlášku do rozpravy předá delegát asistentkám shromáždění paní M. Samuelové nebo paní J. Kellnerové. Vyplněná přihláška do rozpravy bude předána řídícímu schůze Shromáždění delegátů. Rozprava je časově omezena na dobu 7- mi minut.

Každý delegát obdrží u prezence respirátor pro zakrytí dýchacích cest a zaujme místo k jednání v sále. Respirátor lze odložit při účasti na verbálním hovoru, v případě, že delegát má chronické zdravotní potíže.

 

Každý delegát se musí dostavit s občanským průkazem, aby mohl prokázat svoji totožnost při prezenci.

 

Delegát, který se nemůže zúčastnit Shromáždění delegátů dle odst. 4, článku 36 „Stanov“, informuje svého náhradníka o svolání shromáždění a předá mu pozvánku s materiály uvedenými v příloze pro účast na shromáždění delegátů. Náhradník za zvoleného delegáta přebírá jeho pravomoci jako plnohodnotný delegát.

 

Způsob dopravy:

  • Metro – trasa A – stanice DEJVICKÁ
  • Tramvaj č. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 18, 20, 25, 26, zastávka Vítězné náměstí

 

 

Za představenstvo družstva s přátelským pozdravem a přáním trvalého zdraví

 

   

                                   

Václav Zelenka

                                                           předseda představenstva                                     

 

                                                          

 

Ing. Miloš Nedbal                                                                místopředseda představenstva  

 

 

 

                                   

Přiložené materiály

 

1)      Průkaz delegáta.

2)      Výroční zpráva 2020.

3)      Charakteristika kandidátů do orgánu družstva:

             - představenstvo

             - kontrolní komiseSoubory ke stažení:
PozvankaSD.doc, Velikost: 465.408 kB

[CNW:Counter]